หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 9,309

สส.ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ( 2560 - 2579 )
วันที่ประกาศ : 22/09/2017 05:44 น. new จำนวนผู้เข้าชม 32

สส.ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ( 2560 - 2579 )

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีวิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่งคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง" เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับโลก ปรับโครงสร้างไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ.2560 ผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดทำ "แผนปฏิรูปองค์กร" ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ โอนถ่ายงานให้ภาคเอกชนท้องถิ่น และปรับแผนงานให้เป็นดิจิตอล
      เพื่อให้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ เบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และได้รับเกียรติจาก ดร.เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวางแผน เป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ รวมทั้งสิ้น 70 คน
วัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กรมฯ ระยะ 20 ปี เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม กลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
สส.ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ( 2560 - 2579 ) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/09/2560 05:44 น. new จำนวนผู้เข้าชม 32
สส. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ กบจูเนียร์ ปีที่ 9 ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/09/2560 20:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 29
สส. ร่วมกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ สารคดีวีดิทัศน์ “เมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 15” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/09/2560 20:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 25
สส. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/09/2560 20:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 33
โครงการฝึกอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/09/2560 12:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 41
สส.รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 11/09/2560 19:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 48
สส.ร่วมจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 11/09/2560 06:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 77
ข้อมูลทั้งหมด 448 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 45
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 374
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 470
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 540
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 667
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 618
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 810
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 637
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 640
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันประชากรโลก (World Population Day) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 110
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 110
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 136
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 104
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 149
ภูมิทัศน์ใหม่เจ้าพระยา-ผ่านหอชมเมืองกรุงเทพ อภิโปรเจกต์มูลค่า 4,620 ล้าน-ไม่รู้เข้าทางไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 55
โลกยิ่งร้อน … คอกาแฟ (เอธิโอเปีย) ยิ่งหนาว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 52
ชะตากรรมของ “ธรรมชาติ” ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 49
‘ความเหลื่อมล้ำ-การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ถูกโดดเดี่ยว เมื่อไทยเร่งเพิ่มปล่องควัน-มุ่งทำลายแบบฉับพลัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 48
ทส.ออกแนวปฏิบัติผ่อนปรนตัดไม้ ‘หวงห้าม’ นัก กม.ชี้ไม่ควรเข้มกฎในที่ดินมี ‘เอกสารสิทธิ์’ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 42
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6