หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 3708

สส.มอบโล่ตัว G การันตีสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๕๙ พร้อมจัดอบรม สำนักงานที่เข้าร่วม Green Office ปี ๖๐
วันที่ประกาศ : 20/02/2017 15:27 น. new จำนวนผู้เข้าชม 38

สส.มอบโล่ตัว G การันตีสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๕๙ พร้อมจัดอบรม สำนักงานที่เข้าร่วม  Green Office ปี ๖๐

       ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธื จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศให้ได้ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ ภายในปี ค.ศ.๒๐๖๐ โดยเน้นย้ำทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำเกณฑ์การประเมินและรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสารารถยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน

        และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จและเชิดชูเกียรติให้กับสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ในปี ๒๕๕๙ รวมถึงเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีพิธีมอบโล่ตราสัญลักษณ์รูปตัว G ให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง ประจำปี ๒๕๕๙ และฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๕๙

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
รอง อสส. ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/02/2560 10:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 41
ทส.เปิดเวทีเชิงรุกขับเคลื่อนกลไกประชารัฐพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/02/2560 23:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 119
การประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/02/2560 10:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 35
ทส.ฟื้นฟูหลังการเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/01/2560 22:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 79
พิธีเปิดงานฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน Eco-school ครั้งที่ 1 ประจำปี 60 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/01/2560 13:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 68
ข้อมูลทั้งหมด 352 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 36
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 268
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 352
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 436
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 550
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 529
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 680
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 519
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 539
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1