หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 85,097

รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา
วันที่ประกาศ : 21/08/2562 19:30 น. new จำนวนผู้เข้าชม 9

รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม                    ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา

วันนี้ (21 ส.ค. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน” ซึ่งจัดขึ้น โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. พร้อมรับ 9 ข้อเสนอ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ของสมัชชา
        นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายชัดเจนในการให้ความสำคัญกับภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่าย NGOs องค์กรชุมชน และเครือข่าย ทสม. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จลงได้ เพราะถึงแม้ว่าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีนโยบาย หรือแผนงบประมาณในการดำเนินงาน แต่สิ่งที่ทำเปรียบเสมือนการตบมือข้างเดียว จึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และที่ผ่านมา สมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) จึงเป็นเสมือนพลังสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 4 ด้าน ของกระทรวงฯ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้ง ด้านทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ การบริหารจัดการ ที่มีความสอดคล้องกับ 9 ข้อเสนอ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ในวันนี้
        ด้าน นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ประธาน สคส. กล่าวเสริมว่า แผนงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอ 9 ข้อ ประกอบด้วย
      1. ปัญหาขยะบกและขยะทะเล เสนอให้เร่งรัดการดำเนินงาน “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๔ เพิ่มรายการยกเลิกผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีระบบภาษีการกำจัดขยะตามประเภทและจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มุ่งสู่สังคมปลอดโฟมและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ฯลฯ
      2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เสนอให้ปรับเป้าหมายการลดคาร์บอนของประเทศ และการมีมติ ครม. ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีมาตรการทางภาษี สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการลงทุน ให้ภาคเอกชนและครัวเรือน ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ฯลฯ
      3. ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษ เสนอให้ต่อยอดและขยายผลชุมชนต้นแบบภาคเหนือ มีแผนและมาตรการชัดเจนในการปรับเปลี่ยนการใช้ถ่านหินและพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด ควบคุมและลดควันเสียจากรถ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ ฯลฯ
      4. พื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำ เสนอให้มีแผนงานและมาตรการคุ้มครอง อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนและ อปท. จัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ พัฒนาองค์ความรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ฯลฯ
      5. ชุมชน คนอยู่กับป่า เสนอให้มีนโยบายและมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์บกและชายฝั่ง ทำแผนบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชน ปรับปรุง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ฯลฯ
      6. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอให้พัฒนามาตรการรับรองสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแผนบริหารจัดการร่วมระหว่างชุมชนและอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งแผนบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด ตลอดจนประกาศมาตรการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางทะเล ฯลฯ
     7. คนกับช้าง และแผนพะยูน เสนอให้จัดทำแผนงานระดับพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง จัดสรรงบประมาณบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของช้าง มีแผนงานพะยูนในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีพะยูนและแผนระดับประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งที่ทำหน้าที่การอนุรักษ์ ฯลฯ
     8. การทบทวนและกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายแร่ เสนอให้มีการสำรวจและกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ปลอดจากอิทธิพลของผู้ประกอบการ  
     9. กลไกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนงาน เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
     ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) มากกว่า 20 ปี ในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาล สิทธิชุมชน ละสิทธิในการพัฒนา ด้วยตระหนักดีว่า การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่อาจสำเร็จได้ด้วยรัฐเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น ในทุกๆ ปี จึงจัดให้มีการประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของสมาชิก ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งการหารือแนวทางการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการแสวงหาทางออกที่ดีร่วมกัน             
    สำหรับการประชุมสมัชชาฯ “ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน” ในครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่  19 - 21 ส.ค. 2562 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสมัชชาฯ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ รวม 300 คน รูปแบบการประชุม มีทั้งการเสวนา การอภิปราย นิทรรศการ และการสัมมนากลุ่มย่อย ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิในการพัฒนา 2. การยุติปัญหาขยะและขยะทะเล ก้าวสู่สังคมสีเขียว 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  “ถึงเวลาช่วยกัน ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส” และ 4. ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ “โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/08/2562 10:29 น. new จำนวนผู้เข้าชม 54
บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 56
สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 11:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 61
สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 05:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 48
ข้อมูลทั้งหมด 746 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 4
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 635
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 377
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 647
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 709
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 780
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 885
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1000
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 915
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1136
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 918
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 887
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันประชากรโลก (World Population Day) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 1781
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1446
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 2070
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 1547
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 1658
ภูมิทัศน์ใหม่เจ้าพระยา-ผ่านหอชมเมืองกรุงเทพ อภิโปรเจกต์มูลค่า 4,620 ล้าน-ไม่รู้เข้าทางไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 1080
โลกยิ่งร้อน … คอกาแฟ (เอธิโอเปีย) ยิ่งหนาว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 925
ชะตากรรมของ “ธรรมชาติ” ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 785
‘ความเหลื่อมล้ำ-การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ถูกโดดเดี่ยว เมื่อไทยเร่งเพิ่มปล่องควัน-มุ่งทำลายแบบฉับพลัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 925
ทส.ออกแนวปฏิบัติผ่อนปรนตัดไม้ ‘หวงห้าม’ นัก กม.ชี้ไม่ควรเข้มกฎในที่ดินมี ‘เอกสารสิทธิ์’ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 837
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6