หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,337 บุคลากร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - บุคลากรโครงสร้าง

นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2298-5736 เบอร์ภายใน 1710

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ ผู้อำนวยการ 1710 udomlaks@deqp.mail.go.th
นายอรรจภิษัช พิณตานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1301 aujpisuch@deqp.mail.go.th
นางสาวไอวริณ กนกชัชวาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1422 psd_deqp@deqp.mail.go.th
นางสาวศิริธร ศิริเนตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1301 psd_deqp@deqp.mail.go.th
นางสาวนิภาพร แซ่เตีย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1712 psd_deqp@deqp.mail.go.th
นางสาววิจิตรา บดเกต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1301 psd_deqp@deqp.mail.go.th
นายเมธี แตงนิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1710 psd_deqp@deqp.mail.go.th