หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 76 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

       รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) รอบ 6 เดือน

9.จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3

              กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

10.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

                กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานให้มีความสุจริตโปร่งใส และเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

11.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา  ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 98 คน

12.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา  ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธาน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

13.โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการ...วินัยเกี่ยวกับการพัสดุ”

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการ...วินัยเกี่ยวกับการพัสดุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีวินัยต่อตนเองรวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องและมีความตระหนัก ในการรักษาวินัยราชการให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบถึงจุดเสี่ยง ในการกระทำผิดวินัยและรู้ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยราชการ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 173 คน

14.โครงการ “ การสร้างแรงบันดาลใจในการการปฏิบัติงาน”

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ การสร้างแรงบันดาลใจในการการปฏิบัติงาน”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีกำลังใจในปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 252 คน

1.โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ใช้เป็นทบเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 247 คน และในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 70 คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  212 คน และในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 48 คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

            กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 68 คน

4.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 93 คน

5.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมให้บุคลากรเกิดความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้สถานที่ทำงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี พัฒนาคุณภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ณ ทางเดินด้านหน้ากรม ลานศาลพระภูมิ ลานจอดรถชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน 424 คน

6.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดึ และรำลึกในพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตรสาธารณะ และสามารถร่วมมือกันในการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยาประธานฝ่ายฆารวาส ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 และบริเวณรอบอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 440 คน 

7.จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายวิชาญ สุขสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน