หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 295 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.โครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้งและเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่างๆ ใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม และมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๖๕ คน และเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญญาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๘๐ คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕๗ คน และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๗๗ คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณืร่วมกันอย่างมีจริยธรรม ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน ๔๘ คน

4.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๖๔ คน

5.เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีพลตำรวจเอกวัชรพล  ประสานราชกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอกประยุทธ์ ได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้

          ๑.๑. รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สูงสุดของแต่ละประเภทหน่วยงานจำนวน ๖ รางวัล คือ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชองครักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ๑.๒ รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงสุดของแต่ละประเภทหน่วยงาน จำนวน ๖ รางวัล คือ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          ๑.๓ รางวัลหน่วยงานนำกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ๑.๔ รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวณิชาภา  หมื่นภักดี จากจังหวัดเพชรบุรี คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดคือ “ต่อต้านคนโกง เปิดโปงทุจริต เพชรบุรีร่วมคิด พิชิตคอร์รัปชัน”

          ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

6.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรเกิดความสามัคคีและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้สถานที่ทำงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ณ ทางเดินด้านหน้ากรม ลานศาลพระภูมิ ลานจอดรถชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๕๕๒ คน

7.โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ เดือนพฤศจิกายน 2560

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนพฤศจายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนางภัสสร โล่ห์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๘๖ คน

8. โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ในวันพุธที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์และราชาวดี ชั้น 3  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 99 คน

9. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.55 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล ปัตตานี อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม

10. การจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้มีความสุข และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี สส.” แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 คน และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 คน และเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “สส. โปร่งใส ใส่ใจองค์กรสร้างสุข มุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการโดยนายรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และกิจกรรมสร้างสุขโดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สส. สร้างสุข ในวันพุธที่ 4 เมษายน ๒๕๖1 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ 470 คน