หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 401 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย เป็นประธานบวชเนกขัมมะฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน

2. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจ ในเกียรติ และศักดิ์ศรี การเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ โดยมี นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่/รักษาราชการแทนเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 – 16.๓0 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 131 คน และเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 255๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

3. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมกราคม 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมกราคม 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมี นางสาวโชตศิกาญจน์  ยุติธรรมนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาสุชาติ  ธมฺมรโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน

4. จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการฯ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย

5. เข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสะท้อนองค์ความรู้ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม   แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป และหวังให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันเสนอความคิดเห็นด้านจริยธรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี พลเอก วิทวัส   รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 600 คน

6. จัดโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและเพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีพระราชรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานบวชเนกขัมมะ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

7. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่/รักษาราชการแทนเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 112 คน และเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

8. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน สำหรับเรื่องการทุจริตนั้นต้องสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิต้านทานให้กับบุคคล ยึดหลักธรรมมะ ยึดหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงสอนไว้ รวมไปถึงเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ ต้องดูว่าจำเป็นหรือต้องการ ซึ่งในตัวชี้วัดของ ITA นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและพฤติกรรมของเราต้องดีขึ้นด้วยไม่ใช่เน้นตัวเลขแต่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะเช่นนั้นคะแนนที่สูงขึ้นก็ไม่มีความหมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ จำนวน 250 คน

9. จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการทำความดีเนื่องเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอาจารย์เก่งกาจ  สํวโร วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10. เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง      มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 18 คน

11. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดย นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 และให้กำลังใจหน่วยงานที่มีความพยายามที่จะสร้างความโปร่งใส มีความมุ่งมั่นจะบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา และนายสมภพ  อมาตยกุล ผู้แทนของคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 4 คน

12. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อให้เกิดความสงบสุข ทั้งแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพเมธี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09.00 10.30 น. ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

13. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 และเป็นการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน รู้วิธีฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตยานนาวา – สาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ระหว่างวันที่ 3 – 4  กรกฎาคม 2560 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 100 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 2 คน

14. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปรามการทุจริต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปรามการทุจริต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหมู่บ้านช่อสะอาดที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการปราบปรามการทุจริต และเรียนรู้การอนุรักษ์ ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้นำผลของการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการทำงานในองค์กร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จังหวัดอุบลราชธานี

15. เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และผู้เข้าอบรมจะต้องร่วมกันผลิตผลงานยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรุ่น และนำเสนอในที่ประชุม โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ ประธาน นยปส. รุ่นที่ 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 2 คน

16.จัดพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงการอบรม การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วินัยในการกำหนด/เขียน Terms of Reference (TOR)”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วินัยในการกำหนด/เขียน Terms of Reference (TOR)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง และมีความตระหนัก ในการรักษาวินัยราชการ และทราบถึงจุดเสี่ยงในการกระทำผิดวินัยและรู้ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยราชการ โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 211 คน

17. เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด และนางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 3 คน

18. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทประชารัฐร่วมใจต่อต้านภัย การทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทประชารัฐร่วมใจต่อต้านภัยการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศักดิ์สิทธิ์  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

19. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ว่า ในอนาคตการที่เราจะมีรัฐบาลที่ดีไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่โกงกินไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง จำเป็นที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่จำเป็นให้สำเร็จ รวมทั้งแนวทางที่จะ  ทำให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทัน เพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยภารกิจเหล่านี้ต้องเข้มข้น และต่อเนื่องในทุกๆ รัฐบาล โดยมี นายประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 14 คน

20. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแรงกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการเสวนาพี่สอนน้องเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้ความคิด “ทำงานสนุก เกษียณสบาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน และกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน โดยมี นางภาวินี  ณ สายบุรี เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และนางนิรมล  กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 127 คน

21. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ เข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมิน และให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวรวิทย์  สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 3 คน

22. จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นายบรรพต  อมราภิบาล รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 91 คน