หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,718 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ใช้เป็นทบเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 247 คน และในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 70 คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  212 คน และในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 48 คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

            กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 68 คน

4.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 93 คน

5.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมให้บุคลากรเกิดความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้สถานที่ทำงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี พัฒนาคุณภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ณ ทางเดินด้านหน้ากรม ลานศาลพระภูมิ ลานจอดรถชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน 424 คน

6.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดึ และรำลึกในพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตรสาธารณะ และสามารถร่วมมือกันในการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยาประธานฝ่ายฆารวาส ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 และบริเวณรอบอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 440 คน 

7.จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายวิชาญ สุขสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน

8.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

       รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) รอบ 6 เดือน

9.จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3

              กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

10.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

                กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานให้มีความสุจริตโปร่งใส และเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.โครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้งและเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่างๆ ใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม และมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๖๕ คน และเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญญาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๘๐ คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕๗ คน และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๗๗ คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณืร่วมกันอย่างมีจริยธรรม ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน ๔๘ คน

4.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๖๔ คน

5.เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีพลตำรวจเอกวัชรพล  ประสานราชกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอกประยุทธ์ ได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้

          ๑.๑. รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สูงสุดของแต่ละประเภทหน่วยงานจำนวน ๖ รางวัล คือ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชองครักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ๑.๒ รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงสุดของแต่ละประเภทหน่วยงาน จำนวน ๖ รางวัล คือ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          ๑.๓ รางวัลหน่วยงานนำกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ๑.๔ รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวณิชาภา  หมื่นภักดี จากจังหวัดเพชรบุรี คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดคือ “ต่อต้านคนโกง เปิดโปงทุจริต เพชรบุรีร่วมคิด พิชิตคอร์รัปชัน”

          ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

6.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรเกิดความสามัคคีและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้สถานที่ทำงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ณ ทางเดินด้านหน้ากรม ลานศาลพระภูมิ ลานจอดรถชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๕๕๒ คน

7.โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ เดือนพฤศจิกายน 2560

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนพฤศจายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนางภัสสร โล่ห์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๘๖ คน

8. โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ในวันพุธที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์และราชาวดี ชั้น 3  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 99 คน

9. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.55 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล ปัตตานี อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม

10. การจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้มีความสุข และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี สส.” แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 คน และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 คน และเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “สส. โปร่งใส ใส่ใจองค์กรสร้างสุข มุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการโดยนายรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และกิจกรรมสร้างสุขโดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สส. สร้างสุข ในวันพุธที่ 4 เมษายน ๒๕๖1 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ 470 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย เป็นประธานบวชเนกขัมมะฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน

2. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจ ในเกียรติ และศักดิ์ศรี การเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ โดยมี นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่/รักษาราชการแทนเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 – 16.๓0 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 131 คน และเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 255๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

3. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมกราคม 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมกราคม 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมี นางสาวโชตศิกาญจน์  ยุติธรรมนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาสุชาติ  ธมฺมรโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน

4. จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการฯ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย

5. เข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสะท้อนองค์ความรู้ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม   แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป และหวังให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันเสนอความคิดเห็นด้านจริยธรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี พลเอก วิทวัส   รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 600 คน

6. จัดโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและเพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีพระราชรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานบวชเนกขัมมะ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

7. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่/รักษาราชการแทนเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 112 คน และเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

8. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน สำหรับเรื่องการทุจริตนั้นต้องสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิต้านทานให้กับบุคคล ยึดหลักธรรมมะ ยึดหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงสอนไว้ รวมไปถึงเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ ต้องดูว่าจำเป็นหรือต้องการ ซึ่งในตัวชี้วัดของ ITA นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและพฤติกรรมของเราต้องดีขึ้นด้วยไม่ใช่เน้นตัวเลขแต่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะเช่นนั้นคะแนนที่สูงขึ้นก็ไม่มีความหมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ จำนวน 250 คน

9. จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการทำความดีเนื่องเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอาจารย์เก่งกาจ  สํวโร วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10. เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง      มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 18 คน

11. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดย นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 และให้กำลังใจหน่วยงานที่มีความพยายามที่จะสร้างความโปร่งใส มีความมุ่งมั่นจะบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา และนายสมภพ  อมาตยกุล ผู้แทนของคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 4 คน

12. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อให้เกิดความสงบสุข ทั้งแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพเมธี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09.00 10.30 น. ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

13. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 และเป็นการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน รู้วิธีฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตยานนาวา – สาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ระหว่างวันที่ 3 – 4  กรกฎาคม 2560 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 100 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 2 คน

14. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปรามการทุจริต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปรามการทุจริต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหมู่บ้านช่อสะอาดที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการปราบปรามการทุจริต และเรียนรู้การอนุรักษ์ ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้นำผลของการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการทำงานในองค์กร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จังหวัดอุบลราชธานี

15. เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และผู้เข้าอบรมจะต้องร่วมกันผลิตผลงานยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรุ่น และนำเสนอในที่ประชุม โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ ประธาน นยปส. รุ่นที่ 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 2 คน

16.จัดพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงการอบรม การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วินัยในการกำหนด/เขียน Terms of Reference (TOR)”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วินัยในการกำหนด/เขียน Terms of Reference (TOR)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง และมีความตระหนัก ในการรักษาวินัยราชการ และทราบถึงจุดเสี่ยงในการกระทำผิดวินัยและรู้ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยราชการ โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 211 คน

17. เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด และนางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 3 คน

18. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทประชารัฐร่วมใจต่อต้านภัย การทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทประชารัฐร่วมใจต่อต้านภัยการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศักดิ์สิทธิ์  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

19. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ว่า ในอนาคตการที่เราจะมีรัฐบาลที่ดีไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่โกงกินไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง จำเป็นที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่จำเป็นให้สำเร็จ รวมทั้งแนวทางที่จะ  ทำให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทัน เพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยภารกิจเหล่านี้ต้องเข้มข้น และต่อเนื่องในทุกๆ รัฐบาล โดยมี นายประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 14 คน

20. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแรงกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการเสวนาพี่สอนน้องเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้ความคิด “ทำงานสนุก เกษียณสบาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน และกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน โดยมี นางภาวินี  ณ สายบุรี เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และนางนิรมล  กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 127 คน

21. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ เข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมิน และให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวรวิทย์  สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 3 คน

22. จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นายบรรพต  อมราภิบาล รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 91 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ โฆษณา และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานเปิดงาน และนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2.เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอร์รั่ม (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

3.เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อจุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ  และสร้างให้ทุกคนในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของคอร์รัปชัน และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4.จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าวัด ตักบาตร ฟังธรรม ในวันพระ และนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
          4.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดนรนารถสุนทริการาม (ธ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          4.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
          4.3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

5.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานที่ต้องคำนึงถึงหลัก  ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม โดยมี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และวันที่ ๑๓, ๑๕ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

6.เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พลเรือน และส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.  – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

7.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตบรรจบ ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร)

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตบรรจบ ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ บริเวณลานตัว G อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม