หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 849 ประวัติหัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - บุคลากรโครงสร้าง - ประวัติหัวหน้ากลุ่ม
นางสาวสาวิตรี ศรีสุข
หัวหน้ากลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2298-5832 

ประวัติการศึกษา          

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ      

 • 2528  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2529  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2532  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5       สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2535  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2540  นักวิชาการเผยแพร่ 7      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2546  นักวิชาการเผยแพร่ 8 ว    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2551  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2556  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2559  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • 2562 - ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมส่งเสิรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม