หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,456 ภารกิจหน้าที่

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ภารกิจหน้าที่

1. ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
ให้นำความในข้อ 16(2) ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลม โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
4. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว