หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,303 ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ดาวน์โหลดเอกสาร
คำรับรองสำหรับคณะกรรมการ/กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่พัสดุ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารบรรยายต่างๆ
ITA
การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
คู่มือ