หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,310 ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
นายวิชาญ สุขสว่าง
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี  (เกียรตินิยม) คุรศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Master Science Politioque Aetion publigne Locale/Communication publigne U.Lill 2 et