หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,512 อธิบดี ภาวิณี ปุณณกันต์

ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
อธิบดี

โทรศัทพ์ 0-2278-8422
โทรสาร 0-2298-5617
อีเมล์ pavinee_pg@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ รุ่นที่ 52

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2524           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 กรมชลประทาน
 • พ.ศ.2525           นักพัฒนาชุมชน 3 กรมพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ.2533           ผู้สื่อข่าว 6 กรมประชาสัมพันธ์
 • พ.ศ.2536           ผู้จัดรายการ 7 กรมประชาสัมพันธ์
 • พ.ศ.2539 - 2545   ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และประสานมวลชน
                      สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ.2545 - 2545   ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ
                      กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • พ.ศ.2545 - 2550   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริม
                      และประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ
 • พ.ศ.2551 - 2553   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ
 • พ.ศ.2554          รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ.2554 - 2555   รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 • พ.ศ.2555 - 2556   รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ.2556 - 2557   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน   อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม