หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,653 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
รองอธิบดี

Tel. 0-2278-8448  

Fax. 0-2298-5634  

E-mail: suwanna@deqp.mail.go.th

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว: ชื่อแผนงานวิจัยและหรือโครงการวิจัย ปีที่พิมพ์การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย

  • Thailand Livable City Awards
  • Eco-Villages : Supanburi Municipality, Suphanburi province, Thailand
  • Cleaner Technology Program in Schools: Chainat, Suphanburi, Chiangmai,    Konkaen, Rayong and Prachuabkirichan province, Thailand
  • Cleaner Production Promotion for Small and Medium Enterprises: mulberry paper, home textile, liquid liquor, wood furniture, liquid soap, mulberry paper products, home textile products and sugar production
  • Secretary, working groups on infectious waste management guideline
  • Supervised the construction of wastewater treatment plants, drainage   system and infectious waste incinerator for hospitals under MOPH
  • Designed wastewater treatment plants, drainage system and infectious   waste incinerator for hospitals under MOPH