TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
สำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือ PDF พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 00:00 น.
สำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือ  นางสาวปรียาพร  พรหมพิทักษ์  (ผู้อำนวยการสำนัก) โทรศัพท์ : 0-22
 

อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

  • พัฒนายุทธศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาบทบาทเยาวชนและลูกเสือในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ         สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน
  • พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและส่งเสริมบทบาทเยาวชนและลูกเสือทำหน้าที่เฝ้าระวัง และบำเพ็ญประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนให้เยาวชนและลูกเสือมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป
               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสำนักเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหาร จัดทำแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก บริหารการจัดการงานสารบรรณของสำนัก ดำเนินงานระบบควบคุมภายในของสำนัก ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น และ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนลูกเสือและเนตรนารี
               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และบำเพ็ญประโยชน์ในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกเสือและเนตรนารีได้แสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้ความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ลูกเสือ   ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทลูกเสือและเนตรนารีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเยาวชน
               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้เยาวชนทั้งในระบบโรงเรียน และระบบนอกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง บำเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ถึงระดับประเทศ   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทและได้แสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน    พัฒนาบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน   ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 การแบ่งส่วนราชการ (เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอรวรรณ  ก้านบัว (หัวหน้าฝ่าย) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1201,1202
ส่วนลูกเสือและเนตรนารี
นายวุฒิพันธ์  สถิตย์ถาวร (ผู้อำนวยการส่วน) โทรศัพท์ :0-2278-8400-19 ต่อ 8426,1429
ส่วนเยาวชน
นายเอกราช  ขำมะโน (ผู้อำนวยการส่วน) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1447, 8427
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:59 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE