TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติ PDF Print E-mail
( 2 Votes )
Written by Administrator   
Tuesday, 04 May 2004 00:00
There are no translations available.

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และร่างบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

       คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
       1. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีสาระสำคัญ
ดังนี้
           1.1 ปรารถนาร่วมกันที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลีย
และในประเทศไทยให้อยู่ในขีดความสามารถที่จะชี้ข้อมูลประเด็นปัญหาที่แท้จริง อันนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้อย่างถูกต้อง
           1.2 จะให้คำปรึกษาแก่กันและกันในกิจกรรมที่จะดำเนินในแต่ละประเทศ อันอาจก่อประโยชน์แก่
ประเทศทั้งสอง
           1.3 ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น และโดยเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่ อันเกิดจากการจัดการ
ร่วมกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน จะร่วมปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในสาขาที่อยู่ในระดับความสามารถของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทย
           1.4 ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ จะแยกการหารือและการเตรียมการเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยกิจกรรม
ความร่วมมืออาจรวมถึงสาขาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสารเคมี พื้นที่อนุรักษ์มรดก และหมาย
รวมถึงมรดกโลกและการจัดการน้ำ
       2. บันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง Joint
Cooperation in Captive Animal Management Programs Including Fauna Exchange between the Commonwealth of
Australia and the Kingdom of Thailand and Joint Cooperation with Regard to the Conservation of Wildlife
Including Asian Elephant in the Kingdom of Thailand ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
           2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Department of Environment and Heritage
of the Commonwealth of Australia โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการสวนสัตว์แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (สวนสัตว์
นารองกา) คณะกรรมการสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์แห่งรัฐวิกทอเรีย (สวนสัตว์เมลเบิร์น) และสวนสัตว์อ็อคแลนด์
แห่งนิวซีแลนด์ (โดยสวนสัตว์เมลเบิร์นและสวนสัตว์ทารองกา) ดำเนินความร่วมมือเพื่อการจัดการสัตว์ในกรงเลี้ยง
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียกับประเทศไทย และความร่วมมือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่ารวมทั้ง
ช้างเอเชียในประเทศไทย
           2.2 กรอบความตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดูแลความ
เป็นอยู่ของช้าง รวมทั้งช้างเอเชีย และการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย
และออสเตรเลีย ภายใต้ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การส่งเสริมความรู้และ
การให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและวัฒนธรรม วิทยาการในการเลี้ยงดูและการดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ใน
กรงเลี้ยง
       ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจเต็มในการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจและบันทึกความตกลงดังกล่าว

 
 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE