TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
บทนำ PDF พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 14:44 น.

ทำเนียบแหล่งข้อมูลสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางชี้แนะแหล่งข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด ความรู้วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างหน่วยงานและนักวิชาการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรวบรวมแหล่งข้อมูลในปี 2544 ไว้ทั้งหมด 11 หมวด ท่านสามารถตรวจสอบได้จากหัวข้อ แหล่งข้อมูล ทั้งนี้ได้กำหนดรายละเอียดค่าพารามิเตอร์ของแต่ละหมวดหมู่ไว้ดังนี้

ประเด็นหลักในการจัดสำรวจ
แหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาด้วยวิธีใด เช่น สำรวจ สำมะโน ภาพถ่ายระยะไกล หรือ ตั้งสถานีตรวจ เป็นต้น
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือระยะเวลาห่างของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เช่น รายวัน รายสัปดาห์รายเดือน หรือ รายปี เป็นต้น
รูปแบบในการจัดเก็บ คือรูปแบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ เช่น ตารางสถิติ แผ่นบันทึกข้อมูล ฐานข้อมูลหรือรายงาน เป็นต้น
พื้นที่ดำเนินการในการสำรวจ คือพื้นที่ ที่ดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลชุดนั้น ๆ เช่น ภาคใต้ หรือระบุจังหวัด หรือ ชื่อแม่น้ำ เป็นต้น

 

 

 

รายละเอียดในการจัดเก็บของแต่ละกลุ่มข้อมูล

หมวด 1: คุณภาพน้ำ
คุณภาพทางชีวภาพ Total Coliforms, Faecal Coliforms, Standard Plate Count
คุณภาพทางกายภาพ - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด - ด่าง - ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า - ความขุ่น - ความเค็ม - ปริมาณของแข็ง - น้ำมันและไขมัน
คุณภาพทางเคมี - DO - BOD - COD - ฟอสเฟส - ฟอสฟอรัส - ซัลเฟต - คลอไรด์ - ไนโตรเจน - คลอรีนตกค้าง - ความกระด้าง
คุณภาพทางสารพิษ - ไซยาไนด์ - ฟอมัลดีไฮด์ - ฟีนอลและครีซอล - Pesticides - กัมมันตภาพรังสี

หมวด 2 : ด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
-ขอบเขตของพื้นที่ลุ่มน้ำ - การแบ่งชั้นลุ่มน้ำ -ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ - การใช้น้ำ - โครงการชลประทาน/เขื่อน -สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ -ปริมาณตะกอน -แหล่งน้ำใต้ดิน

หมวด 3 : ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- แหล่งและประเภททรัพยากรทะเล - แหล่งและประเภททรัพยากรชายฝั่ง - แหล่งและประเภททรัพยากรจากน้ำจืด - ทรัพยากรประมง - ผลผลิตทางการประมง - มูลค่าทางเศรษฐกิจ - ประชากรปลา

หมวด 4 : ทรัพยากรอากาศ
- อุณหภูมิ -การระเหย - ความชื้นสัมพัทธ์ -ความกดอากาศ -ลม -ปริมาณน้ำฝน

หมวด 5 : คุณภาพอากาศและเสียง
- คาร์บอนมอนอกไซด์ - คาร์บอนไดออกไซด์ - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ออกไซด์ของไนโตรเจน -ไฮโดรคาร์บอน -โอโซน - ฝุ่นละออง - ควันดำ -ตะกั่ว - ปรอท - โลหะหนักอื่น ๆ

หมวด 6 : สารเป็นพิษ ขยะ กากของเสีย
- สารพิษที่ใช้ในการเกษตร - สารพิษที่ใช้ในทางสาธารณสุข - สารพิษที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม -กัมมันตภาพรังสี - ขยะและกากของเสีย (หมายเหตุ ชนิด/ปริมาณ และการจัดการ)

หมวด 7 : พลังงาน
- ปิโตเรียม -ลิกไนต์และอันทราไซด์ - พลังน้ำและพลังงานความร้อนใต้พิภพ -พลังงานหมุนเวียน

หมวด 8 : ดินและการใช้ที่ดิน
-จำแนกประเภทดิน - สมรรถนะของดิน -การอนุรักษ์ดิน -การใช้ประโยชน์ที่ดิน -แผนการใช้ที่ดิน -เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร -พื้นที่ดินที่มีปัญหามลพิษทางดิน - สิทธิและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หมวด 9 : ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- พื้นที่และประเภทของป่าไม้ - พืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่หายาก - แหล่งที่อยู่และการย้ายถิ่นของสัตว์ป่า -ปริมาณและชนิดของไม้ที่ทำออกจากป่า

หมวด 10 : เศรษฐกิจและสังคม
- ประชากร - การศึกษา - อาชีพ -รายได้ - การมีกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน - สาธารณสุข/สุขภาพ

หมวด 11 : การอนุรักษ์โบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว
- จำนวนสถานที่ตั้งและความสำคัญ - เส้นทางคมนาคมไปยังสถานที่สำคัญ - จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม - สภาพปัจจุบัน
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE