TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2010 เวลา 06:18 น.
ผู้อำนวยการสำนัก :   นายสากล  ฐินะกุล  โทรศัพท์ : 0-2298-5654, 0-2278-8400-19 ต่อ 8428

มีอำนาจ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  • เสนอแนะกรอบแนวคิด แผนงานและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายหลัก
  • ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ
  • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางแผน       
    ปฏิบัติการ 21
  • ให้คำปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป
            
    ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการงานธุรการ  งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ     งานงบประมาณ งานแผนงาน งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ    งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่สำนัก   และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางแผนปฏิบัติการ 21  พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักเกณฑ์ และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของท้องถิ่น และประสานความร่วมมือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

ส่วนภาคธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชน
               
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน   พัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด  สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  และตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนองค์กรศาสนา
          
 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน  พัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง เครื่องมือ สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานศาสนสถาน 

 

การแบ่งส่วนราชการ (เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ (หัวหน้าฝ่าย) โทรศัพท์ : 0-22988400-19 ต่อ 1561 ,1831
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวไพฑูรย์  งามยิ่ง (ผู้อำนวยการส่วน) โทรศัพท์ : 0-22988400-19 ต่อ 1562
ส่วนภาคธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชน
นางวรวรรณ ประชาเกษม (ผู้อำนวยการส่วน) โทรศัพท์ : 0-22988400-19 ต่อ 1560,1842
ส่วนองค์กรศาสนา
นางสาวพรพิมล  วราทร (ผู้อำนวยการส่วน) โทรศัพท์ : 0-22988400-19 ต่อ 1843
 

 ผลงาน

การพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามพระราชดำริ    
โครงการอบรมผู้นำอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมลงสู่ท้องถิ่น    
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2547 ศูนย์ป้องกันและไกล่เกลี่ยฯ ขนาด 1.77MB
ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขนาด 2.92MB
รายงานการสรุปผลการจัดทำแผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) ภาคเหนือ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาด 4.16MB
รายงานการสรุปผลการจัดทำแผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) ภาค9ตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีเทศบาลตำบลหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
ขนาด 5.66 MB
รายงานการสรุปผลการจัดทำแผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) ภาคกลาง : กรณีเทศบาลตำบลเขางาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ขนาด 4.20 MB
รายงานการสรุปผลการจัดทำแผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) ภาคใต้ : กรณีเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาด 1.47 MB
รายงานกิจกรรมและภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 3.4 MB
สรุปผลงานดีเด่นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2547 ขนาด 33.20 MB
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 03:49 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE