TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2010 เวลา 06:15 น.
ผู้อำนวยการศูนย์: นายวีรวัฒน์  ปภุสสโร
โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 8430
 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดทำข้อสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประมวลผล ข้อสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  • ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
             ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานพัสดุ งานงบประมาณ  งานแผนงาน  งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ศูนย์   และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์
             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยของระบบ  กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ CIO   พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน IT   และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มระบบฐานข้อมูล
             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และคู่มือ  เป็นหน่วยประสานงาน/พัฒนาสารสนเทศระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DO) ระบบตัดสินใจระดับกรม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บไซต์ ระบบงานตามภารกิจ การสังเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริการสารสนเทศ
             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศูนย์บริการประชาชน ให้บริการสารสนเทศและสื่อสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)  ห้องสมุดเอกสารอิเล็กโทรนิกส์ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ (เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวมรกต ศิริวัฒนาโรจน์ (หัวหน้าฝ่าย) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1602
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์
นายธนาพันธ์ สุกสอาด (ผู้อำนวยการกลุ่ม) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1630
กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ
นายอุบล มุสิกวัตร (ผู้อำนวยการกลุ่ม) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1610
กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
นางปาริชาติ หาญเรืองเดช (ผู้อำนวยการกลุ่ม) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1634
กลุ่มงานสารสนเทศประยุกต์
นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 ต่อ 1612
 

ผลงาน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 07:44 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
 
     
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE