TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
เทศบาลเมืองเกาะสมุยปลูกจิตสำนึกกระตุ้นชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม PDF Print E-mail
( 2 Votes )
Written by Administrator   
Tuesday, 15 March 2011 08:33
There are no translations available.

ในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจแม้จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง แต่ก็ขาดประสิทธิภาพและเสถียรภาพ การกระจายรายได้และผลการพัฒนายังไม่เป็นธรรม ประชาชนส่วนหนึ่งยังยากจน ที่สำคัญทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลายเสื่อมโทรม เนื่องจากได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาใช้เป็นปัจจัยหลักทางการผลิต ทั้งทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ อย่างฟุ่มเฟือย เพราะไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนที่ต่ำมาก สร้างความได้เปรียบในการผลิตและการส่งออก ทำความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี สภาวะดังกล่าวทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยในการอุปโภคบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย และเป็นสังคมบริโภคนิยม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเสื่อมโทรมลงมากจนถึงใกล้วิกฤติ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ทำให้ขาดความสามารถในการดูดซับน้ำ และไม่สามารถที่จะชะลอการไหลของน้ำป่า ส่งผลให้ปัญหาน้ำป่า และน้ำท่วมทวีความรุนแรง รวมถึงดินและที่ดินมีความเสื่อมโทรม ป่าชายเลนและทรัพยากรประมงถูกทำลาย ทำให้ชาวประมง จับปลาได้น้อยลง เหลือเพียง 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งจับได้สูงถึง 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
   
ขณะที่ อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม และท่องเที่ยว ที่อยู่ควบคู่กับชุมชน เทศบาลเมืองเกาะสมุยจึงได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย คณะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมจัดการขยะต้นทางและแปรรูปขยะอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดงาน “พลังชีวิตธรรมาธิปไตยชุมชนเกาะสมุย 84,000 ก้อนจากขยะอินทรีย์ คืนสิ่งที่ดีแก่สมุย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 84 พรรษา
   
โดย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศ มนตรีเมืองเกาะสมุย ร่วมกับ พล.ท.กิติพันธ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมจัดการขยะต้นทางและแปรรูปขยะอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโยนจุลินทรีย์ ก้อน (EM Ball) จำนวน 84,000 ก้อน ณ บริเวณชุมชนหัวถนน หมู่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการ “พลังชีวิตธรรมาธิปไตยชุมชนเกาะสมุย 84,000 ก้อนจากขยะอินทรีย์  คืนสิ่งที่ดีแก่สมุย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 84 พรรษา และเพื่อฟื้นฟูคลองท่าเร็ต คลองแขก คลองละไม คลองหน้าค่าย และชายฝั่งทะเลบริเวณหัวถนนและหาดละไม
   
โดย นายรามเนตร กล่าวว่า การนำ EM Ball หรือจุลินทรีย์ก้อน เป็นผลมาจากการแปรรูปขยะอินทรีย์ ในโครงการส่งเสริมจัดการขยะต้นทางและแปรรูปขยะอินทรีย์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย เพื่อไปฟื้นฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำที่เน่าเสีย และเพื่อใช้ในการเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม ’เราก็เริ่มต้นมาจากการคัดแยกขยะต้นทาง การดูแลน้ำเสีย หลังจากได้ขยะเปียกเราก็ได้ทำมาเป็น EM Ball วันนี้เราก็ได้นำไปในทะเลเพื่อฟื้นฟูทะเลของเรา“ นายรามเนตรกล่าว
   
ด้าน พลโท กิติพันธ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย ได้ทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553–กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเน้นการทำงานเชิงระบบ ให้ชุมชนร่วมปฏิบัติการจริงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มาบัดนี้ภารกิจตามแผนได้ดำเนินการมาอย่างดียิ่ง พบว่าเพียงระยะเวลา 4 เดือนของการดำเนินงาน ประชาชนเป้าหมาย โรงเรียน โรงแรม สถานประกอบการ ร้านค้า สื่อมวลชน และทุกภาคส่วน ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี ทำให้เกิดคุณภาพใหม่ของการอยู่ร่วมกันในชุมชนชาวเกาะสมุยได้เริ่มต้นให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ที่จะทำหน้าที่พลเมืองดี ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านกิจกรรมจัดการ คัดแยกขยะต้นทางและแปรรูปขยะอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฟื้นฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อมเกาะสมุยให้กลับมางดงามอีกครั้งหนึ่ง.

แหล่งที่มา : www.dailynews.co.th
โดย เชิดชาย ทวีเมือง
 
 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE