TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF Print E-mail
( 0 Votes )
Written by Administrator   
Monday, 16 August 2010 00:00
There are no translations available.

                        คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้งบประมาณในส่วนงบกลางเพื่อการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ และดำเนินการต่อไปได้
                        สาระสำคัญของเรื่อง
                        1. สภาพปัญหา  ขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีในราชการลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการต่ำกว่าภาคเอกชน การขาดความยืดหยุ่น และความหลากหลายของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุประกอบกับการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและขีดความสามารถในการสรรหาของสถานประกอบการขนาดใหญ่
                        2. ข้อเท็จจริง
                                    2.1 ขีดความสามารถในการดึงดูดคนเก่งเข้ารับราชการลดลง ดังจะเห็นได้จากผู้สมัครสอบภาค ก มีอายุเฉลี่ยสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีงานทำอยู่ในขณะที่สมัครสอบโดยครึ่งหนึ่งทำงานในภาคเอกชน อีกครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการที่สมัครสอบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และมีเพียงร้อยละ 5 ของผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง
                                    2.2 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการต่ำกว่าภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะในสายงานที่บรรจุจากผู้มีวุฒิระดับปริญญา
                                    2.3 เมื่อเทียบเงินเดือนแรกบรรจุกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของภาคราชการแล้ว ค่าตอบแทนแรกบรรจุของภาคราชการก็ยังต่ำกว่าภาคเอกชน ยกเว้นค่าตอบแทนของผู้บรรจุในสายงานที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาในสาขาพาณิชย์
                                    2.4 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นและความหลากหลายมากกว่า โดยพิจารณาจากสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และคุณสมบัติของบุคคล ในขณะที่ภาคราชการจ่ายเป็นอัตราเดียวสำหรับแต่ละระดับการศึกษา
                                    2.5 ความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการมีน้อย โดยเฉลี่ยปรับ 3 ปี 8 เดือนต่อครั้ง ในขณะที่ภาคเอกชน หรืออัตราค่าแรงขั้นต่ำจะมีการปรับเฉลี่ยทุกปี
                                    2.6 ขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีในราชการมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและขีดความสามารถของคู่แข่งการสรรหา จำนวนสถานประกอบการขนาดใหญ่ระหว่างปี 2507 และ 2550 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 114 แห่ง นอกจากนี้ จำนวนและขีดความสามารถของคู่แข่งการสรรหาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานของสถานประกอบการต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนตามผลของกฎบัตรอาเซียน
                                    2.7 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ภาคราชการได้มีการแก้ไขปัญหาเงินเดือนที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพของข้าราชการที่บรรจุใหม่รวมทั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 11,700 บาท โดยกำหนดให้ได้รับเงินค่าครองชีพ
                        3. ข้อเสนอ
                                    3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้น เพิ่มความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเพิ่มความยืดหยุ่นหลากหลายในการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
                                    3.2 เป้าหมาย ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนภายใน 5 ปี และนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มาใช้ภายในปีงบประมาณ 2554
                                    3.3 แนวทางดำเนินการ
                                                (1) เพิ่มความถี่ในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยให้สำนักงาน ก.พ.จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกปี และเมื่ออัตราเงินเดือนแรกบรรจุใกล้เคียงกับภาคเอกชนแล้ว ให้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุระหว่างภาคราชการและเอกชน หากเห็นสมควรปรับ ให้เสนอ ก.พ.พิจารณา
                                                (2) ในชั้นต้นให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำให้สูงขึ้น โดยลดความแตกต่างของ ภาคราชการและภาคเอกชนลงประมาณครึ่งหนึ่งของความแตกต่างเดิม
                                                (3) กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบเป็นช่วง โดยให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำและ ขั้นสูงมีช่วงกว้างไม่เกินร้อยละ 10
                                                (4) มอบอำนาจให้ส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำและไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
                                                (5) ให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและรายงาน ก.พ.ในกรณีที่ส่วนราชการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุไม่สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.พ.กำหนด เพื่อ ก.พ.จะได้พิจารณาสั่งระงับการให้อำนาจส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำ
                                                (6) ให้สำนักงาน ก.พ.นำเสนอ ก.พ.พิจารณา
·       ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการกับภาคเอกชนเป็นรายปี
ในกรณีที่สำนักงาน ก.พ.เห็นควรให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ให้เสนอ ก.พ.พิจารณา
·       ผลการศึกษาการนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงมาใช้ในราชการ
                                    3.4 หลักเกณฑ์ วิธีการ
                                                (1) ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนภายในช่วงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยพิจารณาจากปัจจัยตามที่ ก.พ.กำหนด
                                                (2) ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง เสนอหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ (1) เพื่อ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
                                                (3) ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามข้อ (1) ที่ผ่านการพิจารณาของ ก.พ.แล้ว
                                    3.5 ให้มีการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดอัตราเงินชดเชยแปรผันกลับกับช่วงเงินเดือน และเงินชดเชยที่ได้รับเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้ว จะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละช่วง เพื่อมิให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่าก่อนมีการชดเชย กลายเป็นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหลังจากการได้รับเงินชดเชย
                                    3.6 งบประมาณ สำหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนเพื่อผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี
                                    3.7 การมีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และกำหนดบทเฉพาะกาลให้เงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554
 
 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE