TH | EN  
 
รายการคนไทยหัวใจสีเขียว 
 
 

 
เตาพลังงานแสงอาทิตย์ หัวคิดเด็ก ม.รังสิต PDF Print E-mail
( 3 Votes )
Written by Administrator   
Monday, 21 November 2005 00:00
There are no translations available.

ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกล เครื่องยนต์

การทำความร้อนและใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร เป็นต้น โดยการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศทำให้ต้องสูญเสียเงินตราคิดเป็นมูลค่ามหาศาล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเติบโตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยและจะเห็นว่าน้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งพลังงานที่นำมาทดแทนจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น
จากพลังงานทดแทนที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญแหล่งหนึ่งตามธรรมชาติ และเหมาะกับสถานะภาพทางภูมิศาสตร์ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอยู่ในเขตร้อน อัตราการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยได้รับค่อนข้างสูงซึ่งประชาชนก็รู้จักการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การถนอมอาหาร การผลิตกระแสไฟฟ้า การทำความร้อน เป็นต้น ดังนั้นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการประกอบอาหารจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน ทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารอีกด้วย

โครงงานนี้ใช้แนวทางการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยสร้างเตาแบบ Parabolic dish คือ การนำจานแบบพาราโบลิคมาเป็นจานรับแสง โดยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งมายังจานรับแสงแบบพาราโบลิค แล้วสะท้อนไปจุดรวมแสงที่จุดนี้จะมีอุณหภูมิสูงมาก โดยช่วงอุณหภูมิของจานรับแสงจะขึ้นกับระยะโฟกัสของจานรับแสง โดยที่จุดรวมแสงนี้จะสามารถนำเอาความร้อนมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารโดยตรง
เตาพลังงานแสงอาทิตย์รังสิตนี้ เป็นผลงานของ นายวิษณุวัฒน์ จำรัสศรี นายกมลชนก ปรุงเกียรติ และนายชัยสิทธิ์ สุดสงวน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การควบคุมดูแลของ ดร.วรรณี เอกศิลป์
สำหรับคุณสมบัติด้านต่างๆ ของเตาพลังงานแสงอาทิตย์มีดังต่อไปนี้คือ แผ่นสะท้อนแสงเป็นสเตนเลส แบบมิลเลอร์ ซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงดีและการปรับเตาเข้าหาแสงอาทิตย์ได้ง่ายและ เพื่อให้รับแสงได้มากขึ้น ในการทดลองหุงข้าวที่เวลา 12.30 นาฬิกา พบว่าเตาขนาด1.50 เมตร ใช้เวลาในช่วง 20- 25 นาที ข้าวสุก นอกจากหุงข้าวแล้วยังประกอบอาหารอี่นได้ โดยเฉพาะการต้มเปื่อยที่ต้องใช้เวลานานจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ และอุณหภูมิที่จุดโฟกัสอยู่ในช่วง 300-400 องศาเซลเซียส ขึ้นกับความเข้มแสงอาทิตย์ ใช้ต้นทุนในการสร้างประมาณ 4,749 บาท ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 4 ปี 3 เดือน ซึ่งมีอายุการใช้งาน ยาวนานถึง 10 ปี
วัตถุประสงค์ของเตาพลังงานแสงอาทิตย์นี้ คือ สร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์และพัฒนารูปแบบเตาพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีความยุ่งยากในการสร้าง สามารถสร้างได้ด้วยระดับเทคโนโลยีภายในประเทศ และเตาพลังงานแสงอาทิตย์มีลักษณะถอดประกอบง่าย สะดวกในการใช้งานไม่มีความซับซ้อนในการควบคุม ทั้งยังมีความสะดวกในการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งสามารถหาได้ง่าย ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเตาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการประกอบอาหาร.

แหล่งที่มา : www.thaipost.net

 
 
 
 
     
moncler shop
         
 
49 พระราม 6 ซอ�?30 พญาไ�?กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อ�?: 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิท��ิ์ �?�? 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิท��ิ์ �?�? 2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ�?/div>
by TRECONWEBSITE